Retningslinjer reklamasjon

I Gulvleggeren bestreber vi oss til det ytterste for å levere tjenester av god kvalitet. En sjelden gang kan det likevel bli utfordringer i prosjekter. Her finner du våre prosedyrer og retningslinjer for reklamasjon.

På gulvoppdrag er det en del faktorer som øker sjansen for at resultat og prosess kan bli annerledes enn planlagt:

  • Vi er ofte på oppdrag samtidig som andre håndverkere, som påvirker kvaliteten på det vi leverer
  • Vi bruker behandlingsprodukter produsert av tredjeparter

Om det skulle vise seg at noe ikke blir som det burde på prosjektet vi gjør for deg, er det viktig at du kjenner til retningslinjene for reklamasjon.

Ved aksept på et tilbud fra oss, forplikter enhver kunde seg til å følge disse retningslinjene. De forholder seg til håndverkertjenesteloven og har til hensikt å gjøre en reklamasjon så enkel og oversiktig som mulig, både for oss og for deg.

Prosedyre

Med en gang du oppdager en mulig mangel, tar du kontakt med oss ved å sende en e-post til post@gulvleggeren.no der du oppgir:

  • personalia
  • adresse på oppdraget
  • gjennomføringsperiode
  • beskrivelse av forholdet du reklamerer på
  • eventuelt forutgående hendelsene som utløste forholdet

MERK: Les retningslinjene for reklamasjon samt informasjonen om avtalefestede forhold og unntak lenger nede i dette dokumentet FØR du sender inn din reklamasjon.

Vi vil behandle reklamasjonen din innen 10 virkedager og komme tilbake til deg med utfallet. I de tilfeller vi trenger en befaring for å avklare om mangelen er gyldig eller ikke, tar vi kontakt for å avtale en tid som passer.

Retningslinjer

1.0 Hva du skal forvente av oss

Vi skal utføre oppdraget rasjonelt og med god faglig standard.

Vi skal ivareta dine interesser med tilbørlig omsorg og opplyse om vesentlige forhold ved tjenestens egenskaper eller hensiktsmessighet som vi måtte kjenne til og som du har grunn til å regne med å få.

Vi skal samrå oss med deg og veilede deg i den utstrekning forholdene tilsier det, hovedsakelig gjennom oppdatert og valid informasjon på nettsiden www.gulvleggeren.no.

2.0 Når foreligger det en mangel?

Det foreligger en mangel dersom tjenesten vi har levert avviker fra det som er avtalt, eller dersom tjenesten ikke fører til det resultatet som du kan forvente etter punkt 1.0. og for øvrig etter håndverkertjenesteloven.

Mangel foreligger også om vi har påtatt oss å utføre oppdraget provisorisk, så bra som mulig eller med lignende forbehold, og resultatet er vesentlig dårligere enn det du etter prisen, informasjonen som ble gitt i tilbudet og i øvrig informasjon samt etter forholdene ellers, hadde grunn til å forvente.

Mangel foreligger også når gulvbehandlingens egenskaper ikke svarer til informasjon gitt i forbindelse med inngåelse av avtalen eller i markedsføring. Dog gjelder detter bare når opplysningen ikke i tide er rettet på en tydelig måte, og at informasjonen kan antas å ha virket inn på avtalen.

3.0 Retting

Har vi levert en tjeneste som har en mangel etter håndverkertjenesteloven, så er det i vår største interesse å få rettet opp i den mangelen så fort som mulig, med mindre det vil medføre urimelig kostnad og ulempe for oss.

Ved en mangel krever vi derfor å få mulighet til å utbedre mangelen eller, om det er mer hensiktsmessig, å foreslå et minnelig prisavslag.

Om du velger å utbedre mangelen selv eller ved bruk av andre håndverkere før vi har fått mulighet til å foreta utbedring, frasier du deg med den handlingen retten til erstatning, prisavslag eller retting fra vår side. Vi vil i slike tilfeller ikke dekke regninger eller kostnader forbundet med retting initiert av deg.

Er det andre håndverkere på stedet som enkelt kan foreta seg rettingen, ønsker vi at du tar kontakt med oss med skriftlig pristilbud fra de gjeldende håndverkerne så snart du har fått din reklamasjon godkjent. Etter skriftlig aksept fra oss kan de så utføre arbeidene på vår regning.

Når en mangel skal utbedres forplikter du deg til å legge til rette for vårt arbeid og samarbeide for en mest mulig smidig gjennomføring av rettingen.
Rettingen skal foretas innen rimelig tid fra mangelen ble avdekket, men du kan ikke kreve tidligere gjennomføring enn ved første ledige kapasitet i vår kalender.

4.0 Prisavslag og mulighet til å holde igjen betaling

Består mangelen i at en del av oppdraget ikke er utført, og blir ikke denne rettet i samsvar med punkt 3.0, kan du kreve et forholdsmessig avslag i prisen.

Du har rett til å holde igjen en del av betalingen når det foreligger en mangel, begrenset opp til 10 % av kontraktens størrelse eksklusive merverdiavgift. Når mangel er rettet må det tilbakeholdte beløpet innbetales umiddelbart. Renter og eventuelle purregebyrer begynner å løpe tre dager etter at mangel er rettet.

5.0 Erstatning

Du kan kreve erstatning for direkte tap som følge av mangelen, men merk at du i følge Håndverkertjenesteloven er pålagt å søke, forebygge å begrense skadevirkningene som mangelen og rettingen av denne bringer. Erstatningen er etter loven uansett begrenset til et beløp som tilsvarer total avtalesum eksklusive merverdiavgift.

Kan deler av feilen henføres til forhold på din side, eller har du ved uaktsomhet eller forsett medvirket til det økonomiske tapet, vil dette redusere vårt ansvar forholdsmessig.

6.0 Reklamasjonsfrist

Du må innen rimelig tid påberope deg mangel som du blir kjent med under utførelsen av oppdraget. Gjør du ikke det, taper du retten til å påberope deg mangelen. Etter at oppdraget er avsluttet, kan du bare påberope deg mangler som reklameres innen rimelig tid etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget den.

Merk at gulv er en flate som er utsatt for kontinuerlig slitasje ved bruk. Et gulv kan holde i 25 år med ett gitt bruksmønster og være utslitt etter seks måneder med et annet bruksmønster. Det er derfor ikke gitt at vi aksepterer din reklamasjon i de tilfeller der slitasje og bruk av gulvet kan være den direkte årsaken til det innrapporterte forholdet. Det er derfor viktig at du påberoper deg mangel snarest mulig etter at du oppdager den.

Reklamasjon ved arbeid på gulv kan uansett ikke fremsettes senere enn tre år etter at oppdraget er avsluttet.

 

Share